ERP.BG scientific projects
Научно-изследователски проекти

 


Амбициозната цел на ERP.BG e разработка на иновациите в информационни системи и интелигентни средства за практическото решаване на бизнес проблеми. Обществените предизвикателства се основават на знанието и значимостта на науката за бъдещето на страната ни.
Ключов партньор в тези постижения е Института по информационни технологии към Българската академия на науките
. Съвместни научни проекти между БАН и ERP.BG, с доказан потенциал са:nsrr_logo_cmyk2012 – 2014г. - „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” - проект BG161PO003-1.1.06-0001-C000, „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP“В проектното предложение е залегнала амбициозната цел да се разработи иновативна технология за предварителна оценка на ефективността на внедряване на ERP система в зависимост от специфичните условия в дейността на дадено предприятие или фирма от малък или среден мащаб.

Разработването и внедряването на софтуерните приложения в една ERP система е трудна и отговорна задача. От успешния избор на модули за внедряване, както и от протичането на съответния процес до голяма степен зависи успеха на бъдещата работа със системата. В международен план, теорията и практиката на тези системи не дават единен подход за определяне последователността при внедряване на отделните възможни модули на системата, а още по-малко и конкретен измерител за успеха на този процес. Нещо повече, както в световната практика, така и у нас са наблюдавани неуспешни опити за внедряване на ERP системи, последвани от сериозни загуби на време, инвестиции и клиентски интерес.

Използването на предлаганата в проекта технология и софтуер за предварителна оценка и планиране на ефективността на процеса на внедряване дава възможност за точно  планиране на инвестициите и избягване на възможни, скъпо струващи грешки в процеса на внедряване, като от друга страна във висока степен осигурява оптимален избор на отделните софтуерни приложения и успешно функциониране на системата като цяло.


Конкурентоспособността стъпва на нови технологии и услуги, за които вече съществуват научни резултати. Изследването и разработването на иновативен продукт продължава тенденцията ни за предлагане на нови, все по-функционални и ефективни софтуерни решения, съобразени с дейността на фирма от малък или среден мащаб.
2007 – 2010- „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“- договор № 4ИФ-02-72/28.12.2007Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) финансира инициативата, като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на Европейския съюз.

 

Разработени са иновативни методи и софтуерна система за изготвяне на производствени разписания, които успешно оптимизират натоварването на производствените мощности в МСП и управлението на складовите запаси в стопанството.

Процесът на снабдяване е трудна задача свързана с големи разходи както на ресурси, така и на човешки труд, а същевременно с това изисква специализирано оборудване и много добра организация. Проектът реализира изследвания в областта на количествените методи и информационните технологии за подобряване управлението и дейността по оптимизация на процеса на снабдяването.

Развитието на тези системи благоприятства заявките и поръчките от клиентите, усъвършенства разписанието и натоварването. Това води до подобряване на снабдяването с материали и натоварването на мощностите, съкращаване на разходите и др. Увеличат се възможностите и ефективността на работа и конкурентоспособността.