ERP.BG scientific projects
Научни трудове
 2014 г.      "Подходът на критичните фактори за успех при внедряванията на ERP системи"

 

Автор:

Гл. ас. д-р Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Информационните технологии в бизнеса и образованието“, организирана от Икономически университет-Варна ,по повод 45 години катедра „Информатика“ ИУ-Варна, октомври 2014,публикуван в сборник с доклади от конференцията, ISBN 978-954-21-0780-4Резюме:


Внедряването на ERP системи е дълъг и сложен процес. В процеса на внедряване има критични фактори които могат да доведат до успешно внедряване на ERP системата в дадено предприятие. Критичните фактори за успех (CSF)  са процеси, които определят какво "извършва" управленски екип, и това са процеси, които могат да бъдат дефинирани, измерени и управлявани.
Въпреки ползата, която може да се  получи от успешното внедряване на ERP система, вече има данни за неуспешни проекти, свързани с внедрявания на ERP. Много често мениджърите на проекти се фокусират върху техническите и финансови аспекти на проекта, като пренебрегват и не отчитат нетехническите проблеми.
2014 г.   „Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP системи в малки и средни предприятия“


 

Автор:

Гл. ас. д-р Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Статия, публикувана в сп. „Икономически и социални алтернативи“ брой 2,2014гРезюме:


В статията се разглеждат проблемите на внедряването на ERP системи. Изведени са основните етапи по разработването и внедряването на този вид софтуерни приложения. Особено внимание е отделено на анализирането на бизнес процесите. На тази основа е изведен основният изследователски проблем за параметризиране внедряването на ERP системи в малките и средни предприятия. В тази връзка са дадени основните архитектурни особености на този вид софтуер и са направени изводи.
2014 г.   „Информационни системи за управление на ресурсите в публичния сектор“


 

Автор:

Гл. ас. д-р Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Статия, публикувана в сп. „Икономически и социални алтернативи“ брой 1,2014гРезюме:


България е в етап на развитие, в който са необходими значителни инвестиции, за да се създаде и използва адекватно електронното правителство. Една част от идеята за изграждане на електронно управление е свързана с обхвата на услугите, които публичните организации предоставят. Поради тези причини е важно от теоретична и практическа гледна точка да се изяснят факторите и зависимостите при внедряването на системи за управление на ресурсите в подобен вид организации. За разлика от бизнес сектора, публичният сектор притежава редица специфики и то най-вече свързани с публичното предлагане на услуги, където ще бъде насочено вниманието при анализа. В резултат от проведеното литературно проучване се предлагат няколко основни етапа за внедряване на системи за управление на ресурсите в публичните организации и на тази база е направен опит за дефиниране на концептуалното съответствие между тях, което е представено под формата на диаграми.
2014 г.   "Проблеми при внедряването на ERP системите в учебния процес на университетите"


 

Автор:

Гл. ас. д-р Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Информационните технологии в бизнеса и образованието“, организирана от Икономически университет-Варна ,по повод 45 години катедра „Информатика“ ИУ-Варна, октомври 2014,публикуван в сборник с доклади от конференцията, ISBN 978-954-21-0780-4Резюме:


ERP системите навлизат в бизнеса, но какви са причините този клас системи да не навлизат в университетите. Внедряването на една ERP система е дълъг и сложен процес, което създава редица пречки пред внедряването им в учебния процес на университетите. Какви са тенденциите и ползите за развитие на партньорство между университета и фирмите доставчици на ERP системи.
2012г.   "Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи"


 

Автор:

Ас. Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“, организирана от Икономически университет-Варна,12 октомври 2012,публикуван в сборник с доклади от конференцията, ISBN 978-954-21-0630-2Резюме:


Разработването и внедряването на софтуерни приложения е трудна и отговорна задача. Като част от тях ERP системите не правят изключение. От успешния избор на модули за внедряване, както и от протичането на съответния процес до голяма степен зависи успеха на бъдещата работа с приложението.Докладът представя методология за параметризиране на отделни аспекти от внедрителския процес на ERP системи.
2012 г.   "Онлайн управление на бизнеса с помощта на ново поколение мобилни ERP системи"


 

Автор:

Ас. Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на 4-та международна научна конференция „Е-управление“, организирана от Стопански факултет на Технически Университет-София, юни 2012 гр. Созопол, публикуван в сборник с доклади от конференцията, ISSN 1313-8774Резюме:


Докладът представя тенденциите в развитието на ERP системите. Анализират се предимствата за бизнеса. Описани са стъпките за вземане на решение за внедряване на ERP система. Изследват се тенденциите в мобилните комуникации.
2012 г.   "Внедряване на ERP системи, като фактор за повишаване конкурентоспособността на предприятията "


 

Автор:

Ас. Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на 4-та международна научна конференция „Е-управление“, организирана от Стопански факултет на Технически Университет-София, юни 2012 гр. Созопол, публикуван в сборник с доклади от конференцията, ISSN 1313-8774Резюме:


Докладът изследва ERP системите като фактор за повишаване на конкурентоспособността. Това се постига чрез по-добро управление на ресурсите. Процеса по внедряване на ERP система е сложен и комплексен .В доклада са представени възможности за неговото параметризация.
2012 г.   "Стандарти за управление сигурността на информацията при внедряване на ERP системи"


 

Автор:

Ас. Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на Securitatea Informaţională 2012 Conferinţa internaţională (ediția a IX-а) 18 iunie 2012Резюме:


В този материал се представя същността на стандарта за управление сигурността на информацията ISO 27001. Изяснена е приложимостта на стандарта и особеностите на отделните етапи от неговото внедряване.
2012г.   "Оптимизация на бизнес процеси в ERP системите"


 

Автор:

Ас. Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на деветата международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, организирана от Международно Бизнес Училище-Ботевград, София, юни 2012,публикуван в сборник с доклади от конференцията , ISBN 978-954-9432-57-2Резюме:


В настоящия доклад се разглеждат възможностите за графично описание на бизнес процеси. На тази основа се предлагат конкретни примери за настройка на бизнес процеси, съгласно изискванията на предметната област. Това е един от най-важните моменти за ефективно функциониране на ERP системите. В заключение се формулират изводи и препоръки.
2012 г.   "Използване на специализиран софтуер за подпомагане работата на консултантите по внедряване на ERP системи"


 

Автор:

Ас. Наталия Футекова, Университет за национално и световно стопанство
Доклад, изнесен на 9-та международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“ ,организирана от Международно Висше училище –Ботевград, София, юни 2012,публикуван в сборник с доклади от конференцията, ISBN 978-954-9432-57-2Резюме:


Работата на консултантите по внедряване на ERP системите е отговорна и сложна задача. Сложността се изразява в правилен анализ на клиентските нужди. В тази връзка е необходимо специфично настройване на всяка една ERP система. В доклада се представят възможностите за използване на специализиран софтуер за тази цел.


 

2012 г.   „Проблеми при внедряването на ERP и BI системите в учебния процес на университетите”


Автори:

Гл. ас. д-р Наталия Футекова, И Ар Пи България, Управляващ Съдружник

Александрина Стрехарска, И Ар Пи България

Доклад, публикуван в сборник „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020” по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов“,2012 г., ISBN978-619-168-103-7Резюме:


Все повече български компании се възползват от приемуществата на ERP и BI системите.Тази тентенция обаче не важи за навлизането на този клас системи в учебната програма на университетите в страната. Внедряването на една ERP система е дълъг и сложен процес, което създава редица пречки пред внедряването им в  учебния  процес на университетите. Какви са тенденциите и ползите за развитие на партньорство между университетите и фирмите доставчици на ERP системи.

2011 г.   "Оптимизиране на бизнес процесите в предприятията чрез внедряване на ERP и BPM система"


 

Автор:

Гл. ас. д-р Наталия Футекова,УНСС, факултет „Приложна информатика и статистика"
Доклад,изнесен на международна научна конференция „Статистика, информационни технологии и комуникации“, организирана от УНСС, София, октомври 2011,публикуван сборник с доклади от конференцията ,ISBN 978-954-644-308-3Резюме:


В настоящия доклад се разглежда взаимодействието между две системи - ERP и BPM и как тези системи помагат за подобряването и оптимизирането на бизнес процесите в предприятието. ERP и BPM системите не са две взаимно изключващи се системи, а именно обратното – всяка система допълва и подпомага другата. Тези две системи, работещи едновременно в дадено предприятие въвеждат дисциплина в бизнес практиките, технологиите и методите за поддържане на бизнес процесите.


 

2010 г.   „Интеграция между системата за управление на бизнеса от клас ERP и стандартът за качество ISO 9001 във фирма от сферата на услугите”


Автори:

Ас. Наталия Викторова Футекова, УНСС

Ст.ас. Даниела Бориславова Григорова, УНСС

Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза“, организирана от Бургаски Свободен Университет, Бургас, юни 2010 г., в сборник с доклади от конференцията.Резюме:


Предмет на настоящия доклад е връзката между информационните системи от клас ERP и управлението на качеството, чрез внедряване на ISO стандарт. Разгледани са ERP системите, като елемент от управлението и контрола на бизнеса и на тази база са позиционирани като управленски инструмент в общия процес на управление на качеството. Проследена е и връзката между ERP системите и системите за управление на качеството във фирма в сферата на услугите. 

2010 г.   „Основни бизнес проблеми на малките и средни предприятия в България и информационни системи като инструмент на решаването им”


Автори:

Наталия Футекова, И Ар Пи България

Иван Аржентински, И Ар Пи България


Резюме:


Предмет на настоящият доклад са основните бизнес проблеми, за чиито решение малкия и среден бизнес в България търси инструменти под формата на интегрирани системи за управление на бизнеса. Дискутирани са най-често срещаните бизнес предизвикателства при нашите клиенти. Тези предизвикателства и начина по който се подхожда при тяхното решаване от страна на мениджмънта са съпоставени с очакваните решения от ERP системите на световно ниво и са поставени в контекста на организационната стратегия. Посочени са разликите при подхода между българските и световните компании при очакванията от информационните технологии и подхода на решаване на бизнес проблемите. Направено е заключение, че изискванията на малкия и среден бизнес в България съвпадат с очакванията от ERP системите на световно ниво, но проблемите не са разглеждани в контекста на стратегията на компанията..
Забележка: За да заявите достъп до желан доклад, моля пишете на marketing@erp.bg