EnterpriseOne ERP
Представяне на EnterpriseOne®


Цялостно решение за планиране, управление и контрол на вашата компания

Enterprise Resource Planning (ERP)

Метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, които са необходими за набавянето, производството, доставката и осчетоводяването на клиентски поръчки в една производствена, дистрибуторска или обслужваща компания.

Източник: APICS® Dictionary, Десето издание, Stock No. 01102,1/02, ISBN: 1-55822-191-3, оригинален текст: ‘A method for the effective planning and control of all resources needed to take, make, ship and account for customer orders in a manufacturing, distribution, or service company.’) .


EnterpriseOne® e съвременно ERP решение, което покрива всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси в една компания.

Системата представлява едно цялостно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи. EnterpriseOne е решение от типа „всичко-в-едно“, което включва цялата необходима функционалност в единен интерфейс:

 • ERP
 • CRM
 • BI
 • POS
 • Обединени комуникации
 • Мобилност
 • Поддръжка на електронни магазини
 • CMS (Система за управление на съдържанието)
 • Специализирани приложения


Работа в облака


EnterpriseOne® се предлага по модела SaaS (софтуер като услуга), който се внедрява значително по-бързо и лесно и гарантира по-високо ниво на сигурност и надеждност, в сравнение с традиционната on-premise версия. "Облачният" модел на работа осигурява на потребителите 24-часов достъп до фирмените информационни ресурси, седем дни в седмицата, при това от всяка точка, свързана с Интернет. Друго важно предимство е спестяването на разходи за сървър, сървърна операционна система, база данни, мрежова инфраструктура и администриране.


Единна версия


SaaS моделът на предлагане гарантира на клиентите ни, че ще работят винаги с последната версия на ERP решението. Една и съща версия на EnterpriseOne® се използва от най-малките до най-големите клиенти, като разликите в изданията са само на база „скалируемост“.

Отвореност към външни приложения (API)


EnterpriseOne® е една от първите ERP системи със собствен интерфейс за разработка на приложения от външни разработчици (API – Application Programming Interface). ERP системата може да се свързва с различни приложения, които да допълват основното решение. Свързаните системи работят в реално време с EnterpriseOne® на един сървър с обща база данни, съхранявайки всичките си данни в ERP системата.


 

Основни акценти на решението:

 

 • EnterpriseOne® управлява корпоративните Ви ресурси без физическо и времево ограничение;
 • EnterpriseOne® е ERP система от ново поколение – достъпна онлайн през компютър, смартфон и таблет;
 • EnterpriseOne® се интегрира лесно с офисните телефонни централи, системи за обединени комуникации и колцентрове, включвайки ефективно гласа в бизнес процесите;
 • EnterpriseOne® разполага с вграден BI модул, който извежда контекстуална аналитична информация, според конкретните нужди на всеки отделен потребител;
 • EnterpriseOne® може да бъде настроена според Вашите специфични изисквания, превръщайки се в решение, отговарящо изцяло на потребностите на Вашия бизнес;
 • EnterpriseOne® предлага специализирани вертикални решения по индустрии;
 • EnterpriseOne® оптимизира материалните, производствените и финансовите ресурси във Вашата компания

 

Ползи от внедряване на ERP:


 • подобрява видимостта и проследимостта на действията в организацията;
 • увеличава ефективността на служителите; 
 • намалява грешките при въвеждане на информация;
 • подобрява вътрешнофирмената комуникация; 
 • ускорява изготвянето на справки и анализи;
 • подобрява обслужването на клиентите; 
 • намалява закъсненията при доставки;EnterpriseOne ERP chart
 • оптимизира текущите складови наличности;
 • обединява всички бизнес данни на едно място;
 • подобрява финансовия контрол;
 • увеличава сигурността над фирмените данни;
Какво е включено в EnterpriseOne®? 


EnterpriseOne® е единно, интегрирано програмно решение за цялата компания и в този смисъл не е организирано като прост сбор от отделни модули. Въпреки това, за да е максимално ясно какво предлага решението и какви са резултатите от внедряването и използването му, сме го разделили на основните му функционални подсистеми и приложения, както и по различните отдели в една производствена, търговска или дистрибуторска компания.CRMПодсистема CRM ( Управление на взаимоотношенията с клиенти )


Подсистема CRM е създадена в името на по-доброто обслужване на клиенти и на необходимостта от задълбочен контрол и подобрена ефективност на търговския и маркетинговия отдел в компанията.

С помощта на EnterpriseOne® CRM Вие ще имате по-добър поглед върху дейността на търговския и маркетинговия отдел, ще оптимизирате разпределението на задачите, ще проследявате развитието на маркетинговите кампании и ще вземате информирани решения въз основа на финансовите резултати на тези отдели. Пълната интеграция на модулите в системата дава на потребителите бърз достъп до цялата налична информация, свързана с клиента: проведени срещи и телефонни разговори, договорени цени, изпратени оферти, експедирани и фактурирани стоки, неплатени и просрочени задължения и т. н.


Подсистема Производство


Подсистема Производство обединява няколко важни предимства. В нея са залегнали мощни инструменти за материално планиране, планиране и следене натоварването на производствените капацитети. Подсистемата позволява за всеки произвеждан продукт да бъдат указвани технологии и главни технологии и улеснява управлението на многостъпково производство. Включеният модул за капацитетно планиране превръща трудната задача за планиране и текущо актуализиране на производствения план в много лесна и достъпна дейност. В същото време модулът за материално планиране обезпечава производствените звена с необходимите продукти и материали в точния момент и на точното място. В допълнение, подсистемата разполага с уникален инструмент, с който лесно можете да създавате и остойностявате нови продукти и категории. Също така имате възможност лесно да конфигурирате нови продуктови модели, съобразно клиентските изисквания, независимо колко комплексни и специфични са те.


LogisticsПодсистема Логистика


Подсистема Логистика управлява движението на стоково-материални ценности, свързва и координира различни логистични дейности – обслужване на клиенти, прогнозиране на търсенето, управление на запасите, обработка на поръчки, транспорт, складиране, териториално разположение и др. С нея ще можете по-лесно да осигурявате навреме необходимите продукти и материали. Подсистемата следи за гладкото протичане на логистичния процес във фирмата на база рецептури, технологии, поръчки от клиенти и към доставчици, наличности и прогнозни продажби. Подсистема Логистика разполага и с модул „Баркод контрол“, който разширява вградената в EnterpriseOne® функционалност за контрол върху складовите наличности и прецизното изпълнение на клиентски поръчки.


Finance modulesПодсистема Финанси


Подсистемa Финанси отговаря изцяло на изискванията на един съвременен, добре структуриран финансов отдел, обединявайки на едно място проследяването на входящите и изходящите парични потоци.

С тази подсистема вашият финансов отдел ще може лесно да управлява многофирменост в една база, включително да извършва многофирмени оперативни справки. Освен това тя гарантира опростяване на сметкоплана и предлага богат набор от справки и различни видове анализи. EnterpriseOne® обхваща както финансовото изражение на планирането и управлението, така и контрола върху дейността на фирмата. Тя включва задължителните законодателни изисквания и информацията, необходима на мениджмънта. Тези възможности са вградени в системата, за да може тя да даде необходимата информация на всеки отдел, според неговите изисквания, и да обслужи едновременно всякакви нужди на служителите и мениджмънта.
EnterpriseOne Project_ManagementПодсистема Управление на проекти


Подсистема Управление на проекти е интегрирана с останалите модули на EnterpriseOne®, което позволява моментален достъп до всички данни, необходими за управлението и контрола на един проект. На ваше разположение е информацията за складовите наличности, доставните цени и сроковете за доставка, сроковете за плащане и забавянията, графика за натовареността на ресурсите, рисковете по проекта и дискусиите за техните преодолявания.

Business IntelligenceБизнес изследвания


Модул Business Intelligence е мощно средство за извличане, анализ и представяне на фирмени данни в удобен графичен формат. Модулът е интегриран в различни оперативни екрани на ERP системата, което го превръща в цялостно решение, достъпно във всички компоненти на EnterpriseOne®. Вграденият BI модул също така може да ускори и улесни ежедневните решения, които трябва да вземате за различни ситуации, и осигурява мигновена информация, където е най-нужна, в реално време.


ERP ApplicationsПриложения


 • Управление на сервиз
 • Управление на автопарк
 • НаемоотдаванеНастройки


 • бизнес модел
 • сигурност


В заключение...

Ние Ви предлагаме ERP система, която подчинява новите технологии на Вашите бизнес цели. За нас приоритет е не самоцелното развитие на иновации, а повишаването на ефективността на Вашите служителите, оптимизирането на тяхното и Вашето време, ограничаването на грешките в работния процес, по-добрата отчетност и по-високата удовлетвореност на Вашите клиенти.