ERP for corporations
Предимства на EnterpriseOne® за холдингови структури

 


Холдинговите структури често са сред най-динамичните икономически субекти. Това налага редица специфични изисквания в организацията на работата и в координацията между отделните компании в рамките на един холдинг. Има нужда от по-добър синхрон при планирането при междуфирмените операции и консолидацията на финансово-счетоводна информация.EnterpriseOne® предлага съществени предимства за отчетността на няколко свързани юридически лица.


 

Споделяне на номенклатури

Фирмите в един холдинг могат да споделят общи номенклатури – продуктови групи и продукти, дефиниции на фирми, сметкоплан, складове и др. В същото време е възможно номенклатурните позиции да се дефинират и поотделно за всяка собствена фирма. Тази гъвкавост позволява да се намалят разходите по въвеждане и поддържане на номенклатурите.


Синхронизираните номенклатури са предпоставка и за друго важно предимство: синхронизация на междуфирмените операции.


Синхронизация на междуфирмени операции

Когато собствените фирми продават стоки или услуги една на друга, EnterpriseOne® автоматично генерира насрещните документи. Например, ако една собствена фирма продаде на друга, покупката в другата се създава и поддържа синхронизирана с продажбата (в случай на промени). Това спестява усилията по въвеждането на информацията и напълно елиминира опасността от грешки.

Освен това синхронизацията на междуфирмените операции води до още едно предимство: общо планиране.


Общо планиране

Планирането на складовите наличности и производствените капацитети може да се извършва както поотделно за всяка собствена фирма, така и общо – посредством синхронизиране на планираните бъдещи операции. Обобщеното планиране дава възможност за цялостна автоматизация на процеса на планиране, независимо от броя собствени фирми, през които преминават стоките, или разположението на производствените мощности.


Консолидация в реално време

Обикновено под “консолидация” се разбира консолидация на финансово-счетоводна информация. EnterpriseOne® включва тази възможност, като при това консолидацията и изчистването на междуфирмените обороти става автоматично, което често е основен проблем при счетоводната консолидация.


EnterpriseOne® обаче предлага и други типове консолидация, които от оперативна гледна точка са много по-важни. На практика има възможност за консолидация на почти всички отчети, което, едновременно с факта, че се използват общи номенклатурни позиции между фирмите, дава възможност за лесно обобщено следене на задължения на контрагенти, складови наличности, продажби, наличност на финансови средства и др.