Научната институция избра софтуерния разработчик за свой партньор по програма на ЕС за иновации

Алое Ко завърши успешно проекта “Производствени разписания и управление на запаси в малките и средни предприятия”, осъществен съвместно с Института по информационни технологии към Българската Академия на Науките.

Дата:

Автор:

Инициативата е финансирана от Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на Европейския съюз.

“След проучване на различни организации се спряхме на фирма Алое Ко за партньор в реализацията на проекта, тъй като компанията има дългогодишен опит в разработката и внедряването на информационни системи за управление на бизнеса и в най-пълна степен отговаряше на поставените критерии. Основна цел на съвместния ни проект беше предлагането на иновативни методи и подходи за практическото решаване на две основни задачи, възникващи при управлението на малките и средни предприятия от сферата на производството и снабдителската дейност – предмет на първата задача беше изготвянето на разписания, оптимизиращи натоварването на производствените мощности, а втората беше свързана с проблемите по управлението на запасите в складовото стопанство. Благодарение на отличната координация между екипите на ИТТ – БАН и Алое Ко, реализирахме успешно и в срок поставените задачи, а всички документи за мониторинг на отделните етапи бяха приети без забележки” – коментира доц. д-р Владимир Монов от Института по информационни технологии към БАН.

Проектът стартира през 2008 г. и обхваща четири етапа от по шест месеца, като ИИТ – БАН осъществява изследователската и научна част, а Алое Ко ООД извършва научно-приложната дейност чрез разработката на софтуерен прототип за оптимизация на производствените разписания и управление на складовите запаси. Програмните модули са тествани, като са решавани задачи от текущата практика на компанията. За целите на проекта са проучени както български, така и световни практики в областта.

“В рамките на проекта създадохме ноухау в партньорство с водеща научна институция в лицето на ИТТ – БАН.  В следпрoектната фаза разработеният софтуерен прототип ще стане част от ERP системата EnterpriseOne. По този начин резултатите от съвместната ни работа ще бъдат достъпни за малките и средни предприятия в България, които ще могат да се възползват от иновативните методи за оптимизиране на производствените мощности и управление на складовото стопанство”, обясни Наталия Футекова, управител на Алое Ко.

Нашата компания има дългогодишни традиции в сътрудничеството с научни организации. Алое Ко предоставя безплатни учебни материали и лицензи за ERP решението EnterpriseOne на университети в страната. Организацията съдейства и на дипломанти в разработката на магистърски и бакалавърски тези.

За автора