Версия 1.4 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

Във версия 1.4 на EnterpriseOne са направени редица подобрения в следните раздели:

ПРОИЗВОДСТВО – ГРАФИК

Във времева скала може да се избира само 1 елемент.
В главната технология има възможност да се добавят операции в зависимост от стойността на дадени потребителски характеристики на продуктите.
Вече може да се види работното време на всеки ресурс поотделно.

Операциите от различните нареждания се появяват с различни цветове в графика на производството.
В Графика е добавен и пореден номер на операцията като визуален елемент, който може да се добавя/премахва по желание на оператора.

Добавено е табче, в което може да се сортира по определен ресурс, тоест да се види натоварването и графикът на даден ресурс, в зависимост от нуждите ни.

При натискане на бутон Alt + избор на коя да е дейност от една задача, програмата автоматично избира всички операции, съдържащи се в нея.
Графикът може да бъде отпечатан с елементите, които са ни необходими.

С десен бутон в ГРАФИК – КАЛЕНДАР вече може да се отвори всяко производствено нареждане, което присъства там.

МОДЕЛ

При частично плащане по дадена продажба вече програмата автоматично генерира платежно искане за останалата част от стойността на продажбата /сделката/.

Добавен е нов документ “Нареждане за фактуриране”, чиято цел е да указва какво трябва да се фактурира, както и води дневник на нефактурираните стоки и услуги, позволява по всяко време да се фактурира: произволен набор от стоки и услуги; с една фактура на много операции; с една фактура на част от една операция.

Нов навигатор, генериращ Експедиции
Нареждане за Експедиция: Да генерира Складоово Нареждане само за не-експедираните СДЕЛКИ
В документа СДЕЛКА са добавени нови полета за: очаквано постъпление, очаквана крайна дата, вероятност за успех, статус на сделката и други, с цел подобряване на планирането, посредством проследяване на успеваемостта на сделките.
Добавена е генерация на документ ОФЕРТА от документ СДЕЛКА.

ФИНАНСИ

За целите на ДДС дневниците е добавена автоматичната функция за добавяне на описание на покупките и продажбите, когато такова не е попълнено в самите документи.

Програмата ни позволява да начисляваме допълнителни суми върху други документи. Например при създаване на Протокол ВОП ДДС трябва да се начисли върху няколко фактури внос. Позволява също така да разпределим допълнителната сума върху стойността на стоките по другите документи.

Например: когато имаме фактура за транспорт, неговата стойност може да бъде разпределена върху стойността на стоките по различни фактури.
В Плащания са разделени исканията на облагаеми и необлагаеми, като по този начин, в случай на плащане, се знае дали авансовата ф-ра трябва да е със или без ДДС

ДРУГИ

В нареждането за закупуване е добавена и покупна ценова листа. Тоест за съответните доставчици вече могат да се създават ценови листи, по които да става купуването за съответната собствена фирма. Целта е да може оператора да контролира спазването на ценовите договорки в момента на въвеждане на покупните документи.

Добавено е генериране на складово нареждане само с количество при получаване на стока. Целта е да се работи при модел, при който бройките влизат в склада от документ „Получаване на стока”, а сумите – от документ „Покупна фактура”

В продуктовия конфигуратор е добавена и страничка с възможните опции за създаване на метод за набавяне, чиято цел е създадените от търговците производствени артикули веднага да са готови за произвеждане, без да е необходимо да се отваря тяхната дефиниция.

В технологията е добавен панел, който показва и характеристиките на изделието, освен тези на материалите.

Когато се импортират фирми в НАВИГАТОР КЛИЕНТИ и съответната фирма вече я има в базата като доставчик, автоматично се импортират и като клиенти.

В Нареждане за закупуване е добавена нова колона “Потвърдена цена”. Тя отчита разликата в цената ако има такава.
В документите за продажби е добавено поле “Тип сделка”, където може да се указва съответният данъчен тип сделка, според случая, което ще улесни директното издаване на фактура по продажба
В навигаторите е добавена функцията за показване на филтрите в поредност според желанието на оператора.

Отпечатки на документи вече са в отделна таблица, което дава възможност един и същ дизайн на отпечатка да се ползва за различни отпечатки към един документ и даже отпечатки към друг документ от същия тип.

В собствената фирма е добавено поле, където може да се даде изображението на ФИРМЕНОТО ЛОГО, което може да бъде ползвано във всички отпечатки.
В документите от тип продажби е добавено поле с РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ по подразбиране, където могат да се указват различни разплащателни планове, според договорените условия.

Променена е формата за показване/скриване на полета във всички навигатори с цел улесняване на дефиниране на полетата в навигаторите.

За автора