Версия 1.7 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

ОБЩИ ПРОМЕНИ

Създаване в реално време на КОНСОЛИДИРАНИ отчети с автоматично изчистване на вътрешните обороти

Всички отчети вече могат да се създават в консолидиран вид, което означава, че вътрешните обороти в рамките на холдинга се премахват. Тази функция може да се използва даже и в случаите, когато не всички дружества използват EnterpriseOne.

Филиали

Добавена е поддръжка на филиали. Всички документи вече се издават в определен филиал и потребителите могат да влизат само в определен филиал.

Опция за автоматично архивиране

Сървъра вече има опция за стандартно автоматично архивиране със запазване на ежедневни архиви една седмица назад във времето. Опцията е особено използваема за изданията Mini и Small Business, защото при тях се използват издания на SQL Server, които не позволяват автоматични архиви.

Възможност за „затваряне” на период

Затварянето на период заключва всички документи и не позволява създаване на нови.

Еднократно изпълнение на документи

Указва, че даден тип нареждане се изпълнява еднократно и остатъците няма да се изпълняват. Използваемо при документен модел от типа „сделка-експедиция-фактура – 1:1:1”.

Point & click създаване на документи

Един от основните добри, стари принципи на Windows за посочване и създаване (point & click) на документ е приложен повсеместно за всички номенклатури. Сега вече е възможно да се посочи дадена номенклатура (например Клиент) и с десен бутон на мишката да се укаже „Създаване на документ”, при което системата създава нов документ с избраната номенклатура.

Нова, йерархична структура на районите

За всички субекти в базата данни – Фирми, Лица, Обекти на фирми и Складове вече може да се задава район от йерархичната структура на районите. Естествено, всички справки могат да се филтрират по район, включително под-районите, като в някои справки има възможност за групиране по нива на райони.

Ново право в системата за сигурност – „Право за администриране”

Това позволява администраторите да прехвърлят права за администриране на отделни обекти на трети лица.

Ново право в системата за сигурност – „Пускане със стара дата”

За да пуска документи със стара дата, потребителят вече трябва да има специално разрешение в системата за сигурност. Опцията може да се конфигурира поотделно за различните типове документи.

Пълна история на документа във Файл/Свойства

В свойствата на всеки документ вече се вижда пълна история на промените с потребители, дати и часове на редакция и възможност да се отварят стари версии.

Нови агрегатни функции – Първи, Последен и Брой уникални

Новите агрегатни функции дават възможност да се обобщават записите по нови критерии. „Първи” просто взима стойността от първия запис, „Последен” – от последния. „Брой уникални” показва бройката на различните стойности.

Поддръжка на потребителски характеристики за още много типове номенклатури

Потребителски характеристики вече се поддържат и от Търговци, Сервизни обекти, Складове, Складови Места, Доставчици, Работни групи, Ресурси, Стандартни операции, Платежни сметки, Центрове за приходи, Центрове за разходи, Счетоводни сметки, Собствени фирми. Потребителските характеристики са добавени от потребителя полета, които помагат за организиране, филтриране и групиране на данните.

Опция за режима на използване на паметта – Много, Нормално, Малко

Новата опция позволява да се укаже дали EnterpriseOne да използва много памет за постигане на максимално бързодействие или да се ограничи употребата на памет.

Масово отпечатване на документи

Дава възможност за масово отпечатване на документи, като се взимат предвид специфичните настройки на всеки отделен документ за видове отпечатки, брой копия и т.н.

Подобрения

 • Анализ в сечение вече позволява да се показват и потребителски полета
 • Подобрена е интерактивността на изборните полета; например полетата за избор на продукт и склад имат опция да покажат наличностите.
 • Потребителските характеристики вече имат категории, което позволява да се управляват по-лесно когато станат много (повече от 50)
 • Документите могат да се номерират както общо за фирмата, така и разделно по филиали
 • Всички полета от всички форми вече могат да се настройват в изгледите да са само за четене, без право на писане
 • На всички форми вече може да се скрива горния графичен панел. Опцията е направена с цел максимално спестяване на място при употреба на EnterpriseOne на нетбуци и други компютри с малки екрани.
 • Във всички навигатори могат да се затварят групите до определено ниво
 • При настройка на документните маршрути, филтриращите условия вече се показват на разговорен език, вместо XML

МОДУЛ  „КЛИЕНТИ”

Следене на изпълнението на сервизни споразумения

При използване на тази функционалност, автоматично се фактурира при изпълнение на повече услуги от договорените. Освен това, сервизните дейности вече могат да се генерират директно от продажбите.

Като цяло разработка облекчава съществено модела на работа, при който сервизните услуги първо се оферират, след това се продават, след това се изпълняват, а ако са изпълнени повече от заявените услуги – остатъка се фактурира.

Опция за забрана на сделки с повече от свободното за обещаване количество

Вече има възможност, за определени типове документи, да се забрани пускането в случай, че няма достатъчно свободни за обещаване количества. Съобщението предпазва търговците да не дават неизпълними обещания за доставка. Естествено, остава възможността с други типове документи да се продава на зелено.

Генериране на продажба от дейност

Дейностите могат вече директно да генерират продажба, прескачайки офертата. Досега трябваше задължително да се минава през етап оферта.

Нова система за промоции, която се активира при достигане на минимално количество от няколко продукта

При новата система може да се укаже минимално количество, което трябва да присъства в продажбата от списък от продукти. Количеството може да се достигне с продажби само на един от артикулите или с гама от артикули.

Подобрения в модул “КЛИЕНТИ”

Възможност продажната цена да се указва с ДДС (досега можеше само без ДДС)

 • Изрично указване дали задължението за плащане е на основния клиент или на всеки отделен обект
 • Копиране на потребителски характеристики от клиента в документа
 • Възможност да се анализират продажбите както от гледна точка на датата на сделката, така и от гледна точка на датата на доставка
 • Вече има възможност да се въведе и осчетоводи връщане по сделка, която е създадена преди внедряването на EnterpriseOne
 • Има възможност определени дейности да се обявяват за „лични” и да се виждат само от отговорното лице
 • В продажбите вече има възможност да се проследява движението на стоката и по номер на поръчката, зададен от клиента. Целта е пълна проследимост от клиентска страна при доставка към вериги като МЕТРО, БИЛА, ФАНТАСТИКО и др.
 • Може да се посочи поименно лицето, което е отговорно за плащанията
 • В дефиницията на типа документ да може да се зададе ограничение за сумите на редовете – дали да се допускат положителни, отрицателни или и двете

МОДУЛ „ЛОГИСТИКА”

Специализиран панел за работа с бар-код четци

Панелът подпомага директната работа с бар-код четци. Посредством звукова и светлинна сигнализация се отбелязват изпълнените редове или се съобщава ако е маркиран незаявен продукт.

Подобрения в модул “ЛОГИСТИКА”

 • Системата вече запазва наличността да е винаги положителна и към датата на всяка складова и към текущата дата.
 • Складовете могат вече да имат потребителски характеристики и всички документни маршрути, включително осчетоводяванията, да зависят от тях
 • Нов навигатор за лесно създаване на покупна фактура от получаване на стока
 • Вече може да се задава кой има право да пуска складови разписки за даден склад
 • Нов, по-лесен режим на употреба на корекциите на себестойност, с автоматично пре-пускане на всички свързани документи
 • Възможност в складовите разписки да се вижда както оригиналната, така и коригираната стойност
 • Складови разписки: Счетоводен шаблон: Нов източник на сума – редове на складови разписки и филтър към него

МОДУЛ „ФИНАНСИ”

Нов системен тип документ – „Бордеро”

Новата форма е предназначена за масово въвеждане на плащания по банков път. Формата предоставя удобства за бързо въвеждане на много плащания. Формата може да се използва и за поставяне (paste) на много плащания от друга таблица, като в последствие трябва на ръка да се укажат към кои фактури/продажби е всяко плащане.

Нов системен тип документ – Масови платежни искания

Предназначението на документа е предимно лесно, масово задаване на начални салда.

Подобрения в модул “ФИНАНСИ”

 • Възможност за филтриране на вземанията и задълженията по падежна дата
 • В счетоводните шаблони могат да се ползват потребителските характеристики на номенклатурите (например на склада) за определяне на аналитичностите на сметките
 • Платежните искания вече може да се генерират чак след издаване на фактура. Функцията е използваема в случаите, когато се работи с бързо-оборотни стоки с еднократна доставка и не се ползват аванси
 • Могат да се коригират допълнителни характеристики с корекция

МОДУЛ  „ПРОИЗВОДСТВО”

Възможност още в технологията да се укаже материала на коя операция ще е необходим

За автора