Версия 1.8 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

Групиране на дължимите суми според степента на просрочие

Ново поле в Статус на плащанията дава възможност лесно да се създават различни степени на просрочие и да се групира отчета по тях. Например, могат да се създадат следните степени:

– 0-14 дни

– 15-30 дни

– 30-90 дни

– Над 90 дни

Продуктови гами – Автоматично създаване и поддръжка

Вече е възможно лесно да се създават и поддържат големи гами от сходни продукти. Например, ако се произвежда облекла, които се различават само по размер и десен, съответно – 39, 40, 41 и Каре, Райе, Дюс, вече е възможно лесно и бързо да се създадат всички продукти, заедно с техните рецептури,  технологии и методи за набавяне.

Потребителски характеристики от тип Картина и вграден редактор

Вече могат да се добавят потребителски характеристики от тип Картина, като освен вмъкване от файл има и вграден редактор за свободно рисуване. Новата възможност е особено полезна при няколко случая:

– Събиране на подписи

– Прости схеми, които поясняват поръчка

– Прости графични работни инструкции

и т.н.

Нова справка в модул Продажби: Налични и Свободни

Новата справка дава възможност на всички търговци да проверяват наличностите и свободните за продажба продукти за всички складове, даже и без да имат права върху самите складове.

Йерархична структура на групите търговци

Йерархията дава възможност за лесно обобщаване на отчетите за продажби и плащания по групи търговци

Панел за поръчване по списък в Продажби

Панелът прилича на панела за поръчване от склад, но показва всички активни продукти, а не само тези с наличност. Новият панел е удобен когато се поръчва поредица от сходни продукти, които може и да нямат наличност към момента на поръчката.

Развиващи се салда в хронологичните навигатори

Хронологичните навигатори в счетоводния модул вече имат възможност да показват салдо след всяка транзакция. Това позволява по-добра видимост върху междинните резултати

Стопански операции – преоценка на валута и приключване

Стопанските операции са тип документ, който се използва за осчетоводяване по шаблон на документи, за които няма предвиден системен тип. Допълнително стопанските операции могат да се използват за стартиране на счетоводни шаблони за приключване на сметки или преоценка на валута.

Други подобрения

– Всички документни навигатори вече имат нова опция за масово пускане на документи, като едновременно с това им се сменя датата на днешна. Това позволява масово пускане на документи, които ще се изпълняват днес и става нормалния и препоръчителен начин за масово пускане на документи.

– Филтрите в навигаторите вече могат да се заключват. Това отнема правото на промяна на избраната стойност даже и потребителя да има право като цяло да редактира изгледа. Новата опция дава възможност на потребителите да получат права за промяна на изгледа, но с ограничения за определени полета.

–  Вече има отделни права за създаване на корекция на документ и право за анулиране на документ. Новите права дават възможност за по-фино регулиране на достъпа до отделните типове документи.

–  Нов панел в Продажби показва директно отчет за маржа, реализиран от текущата продажба. Отчета е извадка от Анализ на маржа, но филтриран само за текущата продажба.

–  Нова генерация на Складово нареждане от Сервизна дейност дава възможност за лесно записване на вътрешни ремонти, при които са вложени материали.

–  Пускане на плащане към не-пуснато Платежно искане вече пуска автоматично искането. Това улеснява работата при организации, при които няма отделен процес на оторизация на платежните искания.

–  Нов тип формули – AdvancedFormula, дават възможност за създаване на много по-сложни формули. Новите формули могат да ползват данни от свързани таблици, да сумират колони и т.н.

–  В дефиницията на клиентите вече може да се задава платежна сметка по подразбиране, което улеснява проследяването и контрола на плащанията.

–  В дефиницията на доставчиците вече може (по подобие на клиентите) да се зададе срок за плащане в дни. Срокът се пренася автоматично от покупките до модул Плащания, където може да се използва за проследяване на плащанията според техните срокове.

–  Сървър мениджъра вече показва максималния брой сесии, които са използвани. Това позволява по-добро проследяване и контрол на необходимия брой лицензи за софтуера при големи организации.

–  Ново системно право може да се използва за ограничаване правото за показване на повече от 2000 реда в навигаторите. Новото право може да се използва основно за ограничаване натоварването на сървъра.

–  Ако с продуктовия конфигуратор се опита създаване на нов продукт, чиито характеристики напълно съвпадат с някой стар продукт се извежда съобщение.

–  В продажбите вече може да се следи поотделно колко е било поръчано от крайния клиент и колко са били одобрените за продажба количества.

–  Дългите операции, като масови пускания на документи, вече се визуализират с красив прогрес  панел. Новият панел дава много информация, като предполагаемо оставащо време и др. Новият прозорец може да се минимизира и потребителя да продължи работата си с нещо друго, докато системата работи по масовата операция.

За автора