Версия 1.9 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

POS продажби (5565)

Това дава възможност системата да се ползва пълноценно за продажби в магазин. Включва автоматично преминаване от цени без ДДС към цени със ДДС, отчитайки разликите от закръгление, отпечатване на фискални бонове на фискален принтер, показване на ресто и др.

Спиране на продажба при надвишаване на кредитния лимит (5340)

Това ограничение се задава в дефиницията на типа документ и спира пускането на нови поръчки, ако клиента ще превиши кредитния си лимит. Взимат се предвид всички неизплатени задължения на клиента и сумата на текущата поръчка. Има възможност търговеца въпреки това да разреши пускането на поръчката, но разрешението се записва и остава в данните на поръчката. Освен това има възможност през системата за сигурност да се забранява на определени търговци да разрешават пускане над кредитния лимит.

– Над 30 нови типа графично изобразяване на данни (3683)

С това общия брой на типовете графики става над 40, включително много 3D типове. Освен това е реализирана възможност за смесване на няколко типа графика на обща диаграма – например Bar / Line.

– Минимална сума за поръчка (5345)

Това ограничение може да се зададе в дефиницията на типа документ. Ограничението не позволява пускането на документи, чиято сума е по-малка от указаната.

– Отпечатки на комплексни документи, при които всеки ред се визуализира с различна под-отпечатка (3496)

С тази функционалност могат да се реализират комплексни отпечатки на поръчки на изделия. Характеристиките на всяко изделие може да се показват чрез различна отпечатка в зависимост от типа изделие.

– Паралелно номериране на документи, в случаите, когато много потребители записват едновременно (5619)

Това е функционалност от високо ниво, която подобрява производителността при паралелната работа на много потребители с едни и същи типове документи.

– Системата за планиране вече поддържа продукти от тип ETO (Engineer-To-Order) (5616)

Това дава възможност за стриктно разделяне на планирането на MTS, MTO и ETO продуктите.

За автора