Версия 2.1 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

ОБЩИ ПОДОБРЕНИЯ

6005: Бизнес процеси: Изцяло нов схематичен редактор

Това е вградена програма за визуално дизайниране на бизнес процесите в една фирма. Редакторът има възможност да показва типовете документи и връзките между тях. Новият редактор напълно заменя предишния. Редакторът има възможност да записва всеки процес на отделна схема, вместо обща фирмена схема, както беше със старият редактор. Освен това има възможност да се слагат забележки и да се отпечатва, което подпомага процесите на документиране на внедряването, и предлага по-удобна визуализация за потребителите.

6132: Документен поток: Oпростяване на изгледа чрез скриване на транзитните документи

Транзитните документи са междинни документи в документния поток, които не представляват интерес за потребителите. Тази разработка скрива (по подразбиране, но с възможност да се покажат) транзитните документи от визуализацията на документния поток. Това може до голяма степен да опрости изгледа и употребата на системата.

6062: Главен екран: Напомнянията да изскачат в избледняващ прозорец, подобно на Outlook

Напомнянията за дейностите вече могат да изскачат в бързо избледняващ, неангажиращ прозорец, по подобие на съобщението за нова поща на Outlook. При щракване върху напомнянето с мишката се отваря директно дейността (а не самото напомняне), което увеличава продуктивността. Новият стил на напомнянията може да се изключва от меню Изглед на главния екран.

4274: Навигатори: Експорт към Excel само на групирани данни

Вече всички навигатори имат възможност да експортират както суровите данни, така и само сборните редове, на които има общи суми.

6218: Навигатори: Филтър изключващ избора

Вече във всички навигатори има опция в контекстното меню, която позволява „скриване” на текущо показаната стойност от дадена колона. Например, ако се гледа справка за много фирми, може да се посочи някоя фирма и с десен бутон да се посочи „Скриване на ХХХ”, в резултат на което всички редове за тази фирма ще се скрият от изгледа. Тази разработка допълва „Филтриране по ХХХ”, което скриваше всичко, освен текущата стойност.

6368: Настройка на полетата: Визуална индикация на „бавните” полета

Когато потребителите настройват кои полета да се показват, вече има визуална индикация, ако включването на дадено поле ще забави показването на цялата справка. „Бавните” полета са потребителските характеристики, които се оцветяват в синьо и динамично-изчисляемите полета, които се показват в червено.

6446: Документи: Нова опция в менюто Файл  – “Създаване на нулираща корекция”

Новата опция създава коригиращ документ, при който първоначално са попълнени такива стойности, които при пускане на корекцията ще нулират всички количествени и стойностни полета. Например, ако има пусната продажба на 20 бр., нулиращата корекция първоначално ще съдържа -20 бр., но полето може да се редактира и в крайна сметка да се въведе и друга стойност.

КЛИЕНТИ

6063: Документи: Определяне на вида на отпечатката според клиента

Отпечатката по подразбиране вече може да се определя динамично и да зависи от клиента или х-ка на клиента или документа. Това позволява да се използва един и същи тип документ, който да се отпечатва различно в зависимост от изискванията на различните вериги – МЕТРО, Била и т.н. Досега това също беше възможно, но трябваше да се избира ръчно отпечатка, което не позволяваше да се използва масов печат на документи за различни вериги наведнъж.

6586: Продажби: Нов отчет – „Продадени, Експедирани и Фактурирани количества”

Новият отчет е наследник и заменя остарелия „Експедиране” и включва данни и за фактурираните количества. Отчетът дава по-пълна представа за етапа на изпълнение на всеки ред от всяка поръчка.

5395: Фактури: Да се запазва номера на складовата разписка с която е доставена стоката

В отпечатките на фактурите вече може да се визуализира номера на складовата разписка, на чиято база е издадена фактурата.

6037: Продажби: Нов навигатор – „Статус на плащанията от клиенти”

Новият навигатор дава същата информация като „Статус на плащанията”, но само в приходната му част. Предназначен е за използване от търговци и съответно е в модул „Продажби”. Вече не е необходимо на търговците да се дава достъп до модул Финанси.

6619: Клиент, Фирма, Доставчик, Лице и др.: Показване на всички свързани документи

Новият панел показва всички документи, които са свързани с текущия клиент (фирма, доставчик, лице и т.н.) в един панел. Това и досега беше възможно, но информацията се виждаше разделена по панели. Фактурите – в един панел; поръчките – в друг; плащанията – в трети и т.н.

6434, 6449: Редове на фактури и продажби: Да поддържат задаване на потребителски характеристики

Вече е възможно задаването на потребителски характеристики за всеки ред от продажбените фактури. Разработката дава възможност за указване на ниво ред на много видове данни, които досега можеше да се указват само за целия документ. Примери: Номера на дълготрайни активи, Номера на служители и др.

6226: Форма Продажба: Нов панел Фактуриране

Новият панел дава възможност за директно фактуриране на някои или всички стоки от дадена продажба, без да се излиза от формата. Досега за целта можеше да се използва Документ-Създаване На…:, но функцията създаваше фактура за всички стоки. Алтернативно може да се отиде в навигатор Фактуриране, но там пък се показват всички нефактурирани продажби и се налага филтриране.

4723: Форма Продажба: Панел Поръчване по списък: За артикулите от списъка се зарежда и цена

Тази нова информация обогатява панел „Поръчване по списък” с цени, които са съобразени с текущо избрания клиент, ценова листа и т.н. Новата разработка дава възможност за по-ясен избор на продукти при използване на „Поръчване по списък”.

6027: Форма Дейности: Ново поле “Лице за контакт”

Вече всяка дейност може да се описва както за кой контрагент е, така и кое е лицето за контакт от страна на котрагента. Ако контрагента е фирма, в падащия списък се показват всички служители на съответната фирма. Ако е контрагента е лице, то лицето за контакт е същото лице.

ЛОГИСТИКА

5899: Допълнителни суми: Разпределяне в документите в зависимост от продукта  и ръчно

Вече е възможно да се указва в дефиницията на всеки продукт различен процент за всяка отделна допълнителна сума. Това означава, че допълнителните суми вече могат да се разпределят пропорционално на указания процент в дефиницията, а не само пропорционално на сумите по редовете на покупките и продажбите. Освен това има възможност за ръчна промяна на процентите в конкретните документи.

6496: Стокови трансфери: Забрана за изписване на  повече от свободното количество

Досега  беше възможно въпреки, че продажбите не могат да изписват под свободното количество, със стоков трансфер да се прехвърли стоката в друг склад и така свободното количество да спадне под нула. С новата разработка това се забранява безусловно – т.е. няма конфигурационна опция за изключване на проверката за конкретни типове документи. Има обаче глобална опция, която ще важи за следващите 2 главни версии, която ще позволява при необходимост да се изключва цялостно тази проверка.

6424: Стоков трансфер: Да има възможност да се „поръчва” трансфер от склад, до който потребителя няма достъп

Разработката позволява по-стриктно ограничаване на правата за достъп до складове, без това да се отрази на оперативната работа. Всеки може да поръча от произволен склад, но след това е необходимо потвърждение за поръчката от съответния склад. Тази система на работа позволява много динамична логистика, без да е необходимо регулиране от централа. Разбира се, възможно е и обратното – да се забрани пускането на стокови трансфери от всички филиали и да се одобрява само централно.

6329: Складови партиди: Да поддържат потребителски характеристики

За складовите партиди вече могат да се дефинират потребителски характеристики. Това може да се използва в случай на необходимост от въвеждане на номера и дати на разрешителни, качествени оценки и т.н.

ПРОИЗВОДСТВО

5745: Производствено нареждане: Разпределяне на себестойност материали върху всички изделия

Тази разработка дава възможност да се указват материали, които не са свързани с конкретно изделие в производственото нареждане. Необходимо е в процесното производство, както и при дизасемблиране.

6334: Нареждане за работа: Добавяне на панел “Поръчване по списък”

Панел „Поръчване по списък” вече може да се използва за бързо указване на изделията, които трябва да се произведат.

6183: Технологии: Панел Материали: Да се вижда налично и свободно количество

Вече могат да се виждат наличните и свободните количества от материалите, което подпомага избирането им.

ФИНАНСИ

5650: Дълготрайни активи: Нов метод на амортизация – По дни

Новият метод на амортизация отново работи на месечна основа, но изчислява за първия и последния месец амортизация, която зависи от точните дати на закупуване и отписване.

5585: Стопанска операция: Приключване само за някои от аналитичностите на сметка

Досега беше възможно само цялостно приключване на сметка. Разработката позволява приключване само на някой аналитичности и може да се използва за приключване по обекти, филиали и т.н. Например, ако има сметка с аналитичности по Филиал, Тип разход и Причина, може да се приключи за конкретен филиал, като системата приключва всевъзможните комбинации от Тип разход и Причина за този филиал.

6303: Статус на плащанията: Да може да се генерира извлечение

Вече е възможно в „Статус на плащанията” и „Статус на плащанията от клиенти” да се изберат няколко задължения от различни контрагенти и да се създаде директно документ Извлечение. Създаденият документ съдържа плащане за всяко от избраните задължения, но се отваря на екран и може да се редактира. Новата разработка позволява по-висока оперативност при модел на въвеждане на плащанията, който започва от екран „Статус на плащанията”.

5623: Фактури: Генериране на счетоводна статия със складовата себестойност на продуктите

Разработката позволява да се генерира осчетоводяване на отписването на стоките в момента на фактурирането им. Досега отписването се генерираше от складовата разписка, която може и да е с различна дата от фактурата.

5790: Счетоводни сметки: Нов валутен метод – “По документи – усреднен”

Новията валутен метод остойностява валутните курсове при разход (дебитиране на кредитно салдо или кредитиране на дебитно салдо), като за всеки референтен документ се води отделен (усреднен) валутен курс. Това е използваемо например, за сметките на доставчиците във валута. Техните салда могат да се водят по фактури и за всяка фактура да се пази отделен валутен курс.

СИСТЕМНО АДМИНИСТРИРАНЕ

4223: Сървър Мениджър: Съобщение за планирано спиране на сървъра

От сървъра вече има възможност да се планира спиране на сървъра, което да уведомява предварително активните потребители. Може  да се зададе точно време на спирането, както и съобщение. Съобщението се показва на всички потребители и след това на статус бара им остава часовник, отброяващ оставащото време. В определеното време сървърът се изключва автоматично. Разработката подпомага администрирането на системата при по-голям брой потребители.

6261: Форма за преглед и анализ на заявките към сървера

Новата форма позволява на системните администратори да преглеждат подробно точно какви заявки е изпратила клиентската част към сървъра, колко време е било необходимо на сървъра да изпълни всяка заявка, каква е латентността на мрежата и др.

6409: Навигатори/Справки: Право за показване на справки с повече от 20,000 записа

Разработката позволява на системните администратори да ограничават правото за зареждане на справки с повече от 20,000 записа. Такива справки натоварват сървъра и мрежата и съответно е добра идея да се ограничи да не могат всички потребители да стартират толкова големи справки.

За автора