Версия 2.2 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

НОВИ МОДУЛИ

6772: Наемоотдаване
Новият модул се използва за управлението на отдаване на собствени активи под наем.
Модулът позволява описване на наличните активи и договори за наем, а с помощта на справка „Статус на активите” могат да се види информация от типа свободен/зает за всеки актив, с дати на заемане и освобождаване.

7084: Търговци
Новият модул обхваща цялостно функциите за управление и контрол на търговския екип. Модулът включва дефиниране на търговската организационна структура и позволява поставяне и следене на изпълнението на цели на търговците.

ОБЩИ ПОДОБРЕНИЯ

6652: Показване на потребителските полета редом със системните в панелите за редактиране.

Досега стойностите на потребителските полета можеха да се редактират само през специализирания панел „Характеристики”. С новата разработка, по подобие на навигаторите, потребителските вече полета могат да се показват във всички нормални панели. Съответно могат да се ползват функциите за стойности по подразбиране, само за четене и т.н.

7128: Филтриране по няколко стойности на някои филтри в навигаторите
Редица филтри вече поддържат филтриране по няколко стойности. Например вече е възможно лесно да се филтрира по няколко типа документи в документните навигатори.
СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

7047: Интеграция на логина с Active Directory
Разработката позволява да се ограничи достъпа до определени логинове само за определен потребител от Windows Active Directory. Новата разработка повдига съществено степента на сигурност на EnterpriseOne.

6694: Система за сигурност по полета

Освен достъпа до отделни таблици и записи от таблици, вече е възможно задаването на право за достъп и до отделни полета. Задаването на право за достъп до дадено поле се отразява едновременно във всички форми и навигатори, в които това поле е включено.

6953: Ограничаване на достъпа до Стойности по подразбиране
Достъпът до задаване на стойности по подразбиране вече е позволен само в режим Промяна на изгледа. Само администратори могат да задават стойности по подразбиране за всички потребители.

6954: Забрана за отваряне на форма и избиране чрез навигатор
Досега можеше да се ограничи само цялостно достъпа до даден тип данни. С новата
разработка вече е възможно да се въвеждат данни в полета от документите, но да не може да се отваря дефиниционната форма. С новата разрботка например, може да се даде възможност за избор на клиент от падащото меню, но да не може да се отваря дефиницията на избрания клиент. Също така може да се ограничи достъпа до навигатора, който се отваря с „Избиране чрез навигатор”.

7268: Типове клиенти
Новата номенклатура дава възможност за логическо групиране на клиентите по типове. По-важната и характеристика е обаче свързана със системата за сигурност – има възможност за лесно ограничаване на достъпа до клиентите от всеки отделен тип.
КЛИЕНТИ
7210: Проверка за просрочени вземания при пускане на нова поръчка към клиент
Новата проверка се наслагва към досегашната проверка за общ кредитен лимит. Системата спира пускането на нови продажби вече и при наличие даже на 1 просрочено вземане. Новата проверка е кобинирана с друга нова разработка – 7207, като се дава възможност на продажби, които са 100% авансови да се пуснат, даже и при наличие на неплатени вземания.

7207: Контролиране на експедицията на стоките според статуса на плащането
Новата разработка дава възможност за задаване на право за експедиция според плащането. Типовете права са: Само при 100% плащане, При наличие на аванс, Винаги разрешено.

7228: Промоционални пакети
Промоционалните пакети позволяват задаването на набори от продукти, които могат да се продават в пакет при специални търговски условия. Има възможност за задаване на отстъпки, които се добавят или заменят стандартните отстъпки, както и възможност за безплатни артикули.

6150: Кодова система по подразбиране за клиентите.

Вече е възможно да се укаже кодова система по подразбиране за всеки клиент поотделно. Кодовата система указва кой идентификатор на продукта да се използва при генериране на отпечатка за съответния клиент. Функцията е удобна при продаване на ритейл вериги (Метро и др.), които имат изискване за специална кодова система на продуктите. Досега трябваше да се прави отделна отпечатка за всяка верига.

6795: Разбивка на ценовите листи по собствени фирми
Вече има възможност всяка ценова листа да е само за конкретна собствена фирма. Досега ценовите листи бяха общи, само отделните цени можеха да се дефинират за конкретна собствена фирма.

6680: Продажби – прилагане на обща идея за взаимодействие между шапка и редове за полето „Склад”

Новата обща идея за взаимодействие между полетата от шапката на документа и редовете постепенно ще бъде приложена за всички полета. Идеята е, че ако има указана стойност в шапката, то гарантирано тази стойност се прилага върху всички редове. Ако се промени стойността в някой ред, то полето в шапката става празно, което сигнализира, че има различни стойности по редовете. Новия модел на работа ще избегне случайните заблуди, в слчуая, когато има стойност в полето в шапката и различни стойности по редовете.
ЛОГИСТИКА

6453: Директно изпълнени на нареждания
Новата генерационна функция позволява създаването на складови разписки, незвисимо дали „Директно изпълнение” е маркирано за съответния склад или не. Новата разработка позволява различна методология на складовите операции в зависимост от типа документ.

6846: Разделяне на себестойността на оригинална и коригирана
Себестойността на изписаните стоки вече се разделя винаги на оригинална и коригирана. Оригиналната е базирана само на хронолигичната работа на модул Складово стопанство. Коригираната включва оригиналната стойност плюс всички Корекции на себестойност, които са пуснати пост-фактум. Новата разработка позволява значително ускоряване на работата на складовите разписки и по-ясно визуализиране на причините за окончателно изчислената себестойност.

5225: Отлагане на изпълнението при пускане на корекция на себестойност
Пускането на корекция на себестойност вече не пре-пуска всички складови разписки, а само създава списък за пре-пускане. В последствие пре-пускането може да се прави на порции от навигатор „Отложени документни събития”. Новата разработка спестява нуждата от пускане на корекции на себестойност само в ненатоварено време и избягва дългите периоди на заключване на базата данни.

6854: Задаване на начин на плащане и платежна сметка по подразбиране за доставчиците

Новите данни улесняват въвеждането на поръчки и фактури от доставчиците и спомагат за избягване на грешки.

6494: Нов навигатор „Експедиране на отскладени продукти” в модул „Експедиция”
Новият навигатор дава възможност за сливане на няколко отсклаждания в една експедиция.

3633: Нов навигатор „Движения – хронологичен” в модул „Складово Стопанство”
Новият навигатор дава възможност за създаване на справки за хронология на движенията на стоките с начални и крайни салда.

6943: Складови групи – нова организационна йерархия
Йерархията на складовете вече е заменена от йерархия на складови групи. Самите складове вече са обикновен списък, като всеки склад принадлежи към определена складова група. Новата организация опростява йерархичното представяне на складовете. Вече не е необходимо изкуственото дефиниране на складове и задаване на всичките им параметри, само с цел да служат като родителски складове на други складове.
ПРОИЗВОДСТВО

7118: Ръчен режим на задаване на произведената партида
Вече е възможно ръчно да се указва произведената партида. Това става в документ Нареждане за производство. Функционалността може да е полезна при производства, при които още отначало е известно какви партиди ще се произведат.

ФИНАНСИ
6908: Директно редактиране и поставяне в навигатор Редове на счетоводни статии
Новата разработка позволява лесно създаване чрез поставяне (Paste) на много счетоводни статии. Възможно е да се поставят и хиляди счетоводни статии. Разработката може да се използва както за импорт на стари осчетоводявания в нова база, така и за ежемесечни лесни импорти от други софтуери.

6361: Опция за разрешаване на надплащане
С новата опция може изрично да се укаже, че дадено плащане е по-голямо от очакваното и въпреки това да се отрази в системата. Досега трябваше да се прави изкуствено искане за надплатената сума.

6461: Показване на осчетоводената сума в навигатор Складови разписки
Новото поле е реализирано в модул „Складово стопанство”, но е със счетоводно значение. Предназначено е за бърза проверка на коректността на счетоводните шаблони на складовите разписки. Счетоводните шаблони са потребителска дефиниция и има вероятност от задаване на погрешни правила за осчетоводяване. Новото поле помага за бързо откриване на най-честите грешки.
7073: Водене на платежните искания по Дата на завеждане
Вече е възможно да се получават справките от модул Плащания и по дата на завеждане. Целта е да се осигури съпоставимост на справките от модула и другите модули от системата при ситуации на завеждане на документи в други счетоводни периоди.

7163: Възможност за амортизиране само на определени активи
В практиката има случаи, когато е необходимо предсрочно да се начисли амортизация само за определени активи за даден месец. Новата разработка дава възможност документ „Амортизация” да амортизира само определени активи, изброени по списък. Новата функция се използва при продажба на актив за автоматично отчисляване на цялата натрупана амортизация.

7287: Разрешаване на затварянето на неизплатени вземания
Вече е възможно затварянето и архивирането на платежни искания, даже и когато не са
напълно платени.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

6975: По-детайлна информация в „Дневник на заявките към сървъра”
Лог формата „Дневник на заявките към сървъра” вече дава много по-обстойна информация, включваща време за пакетиране, разпакетиране, компресиране, разкомпресиране, обработка от сървъра, трансфер по мрежата и т.н. Също така времената вече са с прецизност до 1 мс, вместо досегашните 15 мс.

За автора