Версия 2.4 на EnterpriseOne

На 15.09.2011 излезе новата версия 2.4 на EnterpriseOne. Версията включва два напълно нови модула, както и над 150 подобрения във функционалността на вече съществуващите. Част от новостите, които се съдържат в нея са…

Дата:

Автор:

НОВИ МОДУЛИ

 • Управление на автопарк

Новият модул е предназначен както за големи, така и за малки фирми, които разполагат със собствени транспортни средства и искат ефективно да следят тяхното състояние и финансови разходи. Модулът дава възможност за описване на наличните превозни средства, тяхното техническо състояние, извършени технически прегледи, изминати километри и т.н.

 • Интрастат

Модул Интрастат предоставя възможността за автоматично събиране на данни и генериране на отчети за вътрешнообщностните пристигания и изпращания. Генерираните отчети могат да бъдат както на хартиен, така и на електронен носител, от който да се подават към НАП. Модулът позволява преглеждане и редактиране на данните преди да се предадат към съответната институция.

(Предназначение: Системата Интрастат се прилага за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ.)

ОБЩИ ПОДОБРЕНИЯ

 • Потребителски преводи на системни полета и съобщения

Добавена е функционалност, която позволява на потребителите да правят собствени преводи на системните полета и съобщения на 15 различни езика. Новата функционалност допълва съществуващата възможност за попълване на наименованията на потребителските данни на различни езици (клиенти, доставчици, артикули и т.н.) и дава възможност за пълноценна работа с EnterpriseOne дори и на потребители, които не разбират български и английски.

 • Интеграция с Google Translate

Интеграцията с Google Translate, има за цел да улесни потребителите при въвеждане на преводите в системата. Принципа на работа е определено текстово поле да се преведе автоматично от системата, след което потребителя да нанесе нужните корекции при необходимост.

 • Нов статус на документ – „Затворен“

Новият статус допълва съществуващите до момента „Нов, Потвърден, Пуснат, Завършен“. Препоръчителния начин за използване на статусите е следния:

–          Нов – за въвеждане на нови документи;

–          Планиран – документ предложен от системата;

–          Потвърден – одобрен за изпълнение;

–          Пуснат – започнала е работа по документа;

–          Завършен – работата по документа е приключена;

–          Затворен – документа е проверен и се архивира.

Използването на статус „Затворен“ оптимизира скоростта при работа с отворените документите в системата.

 • Нов тип потребителски характеристики – „Дата“

Новият тип за дата значително улеснява въвеждането на този вид потребителски характеристики. Добавена е възможност за избиране на стойност от календар, както и проверка на въведените стойности. Също така е добавена и опция за сортиране по потребителската характеристика за дата на записите в навигаторите.

 • Записване на дизайна на отпечатките в компресиран вид

Новата функционалност оптимизира трафика на информация по мрежата, като в следствие на това се намаля необходимото време за отпечатване на справки и документи. Ускорението на работата се усеща най-силно при клиентите, които работят на отдалечение сървъри, тъй като самото компресиране се извършва от инсталирания на локалните компютри клиент на EnterpriseOne.

ПОДОБРЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ ИНТЕРФЕЙС

 • Нови изгледи за панелите

Добавени са нови възможности за подреждане на информацията в панелите. Използването на новите изгледи дава повече възможности на потребителите за оптимизация на работните екрани.

–          Нормален изглед (по подразбиране):

–          Вертикално подреждане на полетата (описанието на полето и неговата стойност са подредени едно под друго):

–          Алтернативно подреждане (описанието на полето не се показва а само неговата стойност):

 • Навигация във формите, отворени от навигатор

Когато се отвори нова форма от навигатор в статус бара на отворената форма се вижда кой е поредния номер на записа от списъка в навигатора. Целта на новата функционалност е да улесни потребителите, които филтрират няколко записа в определен навигатор и след това ги отварят един по един. Новата навигация осигурява възможност за преминаване към следващия запис от навигатора без да се налага да се затваря текущо отворения запис.

 • Избор на метод за сортиране

Добавена е опция в настройките на полетата по какъв начин да се сортират стойностите. Двете възможни опции са числов и стрингов метод.

Разликите в двата метода на сортиране най-добре се вижда в навигаторите със счетоводните сметки, като в примера при числово сортиране сметка 201001 е след 20701, докато при стринговото е и в самото начало.

 • Функцията за глобално търсене намира резултати и в менюто

Новото търсене улеснява потребителите, когато не са сигурни къде точно в менюто на програмата се намира определена опция. Така например ако се напише “стат плащ” и се натисне търсене ще се появят следните резултати, от които потребителя директно да отвори самата форма:

–          “Клиенти -> Продажби -> Статус на плащанията от клиенти”

–          “Финанси -> Плащания -> Статус на плащанията”

ПРОДАЖБИ

 • Печат на нови типове фискални принтери

Към поддържаните до момента фискални принтери от системата са добавени и следните нови модели:

–          фискален принтер DP-500 PLUS;

–          фискален принтер DP500.

ЛОГИСТИКА

 • Филтриране по склад при изготвяне на план за снабдяване

Добавена е възможност да се зададе филтър по склад преди да се стартира функцията за генериране на план за снабдяване. Предимството на новия филтър е възможността да се създаде план за снабдяване само за определен склад, като това ще стане много по-бързо отколкото да се изчисли план за всички складове.

 • Предупреждение при негативна наличност и липса на метод за снабдяване

При стартиране на функцията за изчисляване на план за снабдяване е добавена опция в плана да се включат артикули, за които не е попълнен метод на снабдяване. Новата опция предоставя сигурност, че системата ще планира всички потребности, дори и за артикули, на които е пропуснато да се попълни метод за снабдяване.

ПРОИЗВОДСТВО

 • Нова справка за продуктова структура

Справката показва от какви материали се нуждаем, за да произведем едно крайно изделие. Ако в рецептата на крайното изделие има включени полуфабрикати справката разпада и техните продуктови структури до крайните материали.

ФИНАНСИ

 • Информация за брой дни на разсрочване на плащането

Добавено е ново поле “Отсрочка, дни” в Статус на плащанията, което показва броя дни между датата на документа и датата за плащане. Новото поле значително улеснява анализа на кредитната политика във фирмата.

 • Ново системно поле „Основания за плащане“

Новото поле разграничава различните видове плащания (Плащане от/към контрагенти, Паричен трансфер, Банкова комисионна и т.н.), като в същото време и указва по коя счетоводна сметка ще се осчетоводи плащането.

BI (бизнес изследвания)

 • Добавяне на стандартна цена в анализ на продажби

Новото поле позволява да се прави сравнение на стандартната цена спрямо реализираната във фактурата. Това дава бърз поглед върху реално дадените отстъпки на клиентите по фактури.

 • Възможност за анализ на продажбите по търговски вериги

Добавено е ново поле „Организационен клон“, по което могат да се групират и филтрират данните в бизнес изследванията.

 • Нова опция за скриване на междинни суми

Новата опция е достъпна за всички колони, като значително опростява изгледа за анализ.

СЪРВЪР МЕНИДЖЪР

 • Нова опция за сигурност “Allow Remote Management”

Новата опция конфигурира правата за отдалечено управление на сървърите на EnterpriseOne. Когато е включена позволява да се правят промени само на сървъра на който е инсталиран EnterpriseOne. Тази настройка значително улеснява конфигурирането на правата за достъп до сървъра.

За автора