Ексклузивно – За първи път Европрограма за финансиране въвеждането на системи за управление на бизнеса от клас ERP!

EnterpriseONE ERP и възможности за Европейско финансиране…

Дата:

Автор:

АЛОЕ Ко желае да Ви запознае с възможностите, които се отварят пред българските фирми със стартиращите евро програми като Оперативна Схема “Покриване на международно признати пазарни стандарти и системи за управление в предприятията”. Различното спрямо досегашните програми е, че фирмите могат да кандидатстват специално за финансиране закупуването на управленски системи клас ERP.

За въпроси или нужда от допълнителна информация се свържете с нас на посоченият телефон: 0700 45 105

Подробна информация:

BG161PO003-2.1.12.
Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията


Основна цел

Да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите и работата с клиенти, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар


Обща информация

  • Статус – обявяване през април 2011 г.
  • Минимален размер на помощта – Не е приложим
  • Максимален размер на помощта – 200 000 €
  • Максимален % на помощта – 75%
  • Срок на кандидатстване – три месеца след обявяване на процедурата
  • Срок на проектите – до 12 месеца
  • Място на изпълнение – Република България


Кой може да кандидатства

Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по ТЗ или ЗК, които:

·         имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.)

·         имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 200 000 (двеста хиляди) лева


Какви дейности се финансират

·         Консултантски услуги – за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, ERP и CRM и постигане на съответствие на продукти с европейски/ международни стандарти, и/или въвеждане на добри производствени практики

·         Инвестиционна подкрепа – за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, пряко свързани с изграденитеите системи за управление или с изискванията на европейски/международни стандарти, или добри производствени практики

·         Дейности за сертифициране и лицензиране на системи за управление или за удостоверяване на съответствието на продукти


Какви разходи се покриват

·         Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи, пряко свързани с проекта

·         Разходи за закупуване на дълготрайни нематериални активи пряко свързани с проекта

·         Разходи за консултации за  предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, системи за управление на ресурсите, системи за управление на работата с клиенти, постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти или въвеждане на добри производствени практики.

·         Разходи за услуги за сертифициране на системи за управление, удостоверяване на съответствието на продукти или въвеждането на добри прозводствени практики

·         Разходи за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

·         Разходи за одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не не повече от 1 500 лева;

·         Разходи за визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не не повече от 5 000 лева


Примери за системи за управление

·         БДС  EN 16001:2009  (Energy Management Systems) – стандарт за системи за управление на енергията

·         БДС EN ISO 9001:2008 – стандарт, който определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове

·         БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) – стандарт, който определя изискванията за система за управление на околната среда

·         БДС EN ISO 22000:2006 – стандарт за безопасност на храните, който обединява принципите на HACCP и покрива изискванията на всички основни стандарти за безопасност на храните

·         БДС EN ISO 27001:2007 – стандарт за внедряване на система за управление и оценка на сигурността на информацията в организациите

·         ISO/IEC 20000-1:2005 – система за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии

·         СД ISO/TS 16949:2010 – за прилагането на ISO 9001:2008 при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия

·         БДС EN ISO 13485 – стандарт, който обслужва създаването на медицински продукти и изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми

·         БДС EN 15038:2006 – стандарт, който съдържа изискванията по отношение напредоставянето на преводачески услуги

·         SA 8000:2008 (Social accountability 8000) – стандарт за социална отговорност, отнасящ се до изискванията на националната и друга приложима нормативна уредба в областта на труда

За автора