ERP системата е от ключово значение в условията на финансова криза

Как бизнесът може да минимизира негативния ефект от глобалната рецесия, използвайки предимствата на решенията за управление на корпоративните ресурси..

Дата:

Автор:

Глобалната финансова криза вече се усеща и от българския бизнес, а прогнозите на експертите за нейната продължителност варират от няколко месеца до две и повече години. В тази несигурна обстановка на фирмите у нас се налага не само да оцеляват, но и да продължат възходящото си развитие, за да могат да се конкурират успешно с останалите играчи на единния европейски пазар. Ключови задачи пред бизнеса са оптимизиране работата на служителите и контрола върху вътрешнофирмените процеси, по-доброто планиране на паричните потоци, подобряване процеса на маркетинг и продажби, както и запазване на добрите взаимоотношения с клиентите.

„Всички тези цели могат да бъдат постигнати с внедряването на система за управление на бизнеса от клас ERP. Затова фирмите, които разполагат с такова решение, ще преминат през кризисния период по-безпроблемно, а останалите би трябвало да се замислят за предимствата, които би им дало внедряването на ERP“ – убеден е Иван Аржентински, управител на компанията Алое Ко и създател на ERP – системата EnterpriseOne. Според него решенията за управление на ресурсите имат четири ключови предимства в условията на финансова криза:

1. Прецизно планиране на паричния поток ден по ден

По време на икономическа нестабилност се увеличава цената на паричния ресурс – лихвения процент, поради по-голямата несигурност. Междубанковите лихви в страната достигнаха до рекордни нива последните месеци. Това оскъпи вече изтеглените кредити, като 1 % повишение на лихвения процент може да доведе до 15% увеличение на вноските по даден кредит в зависимост от времето, за което е сключен и начина му на изплащане. Така паричните средства стават доста „скъп ресурс” и неефективното им управление може да доведе до сериозни ликвидни проблеми за фирмата. ERP – системата позволява да се планират всички вземания и задължения, включително обичайните, както и такива по вноски, отсрочени и т.н. Подобно прецизно планиране е жизнено необходимо в условията на намален размер на наличните финансови средства.

2. Оптимизиране на материалните запаси

В условията на криза е възможен рязък спад на търсенето на продукцията на фирмата, което за фирмата значи увеличени складови наличности и материали и блокирани парични средства в тях. Това може да наруши сериозно финансовото й здраве и да я изправи пред сериозни проблеми. Точно затова ефективното управление на краткотрайните активи е жизненоважен процес за фирмената стабилност. Използването на автоматизирана система за снабдяване, която е част от цялостното ERP – решение, позволява доставка на необходимите стоки и материали точно в необходимия момент. Това от своя страна води едновременно до поддържане на по-ниски нива на наличност и по-малко случаи на недостиг, а финансовите средства, които биха били блокирани в стоки и материали, се освобождават за други цели.

3. Подобрява се контролът върху изпълнението на вътрешнофирмените процеси

Това качество на ERP – системите е сред най-важните фактори за тяхната висока възвръщаемост, тъй като води до оптимизация на работата, до по-точно и по-бързо изпълнение на поетите ангажименти и при това – при по-ниски съпътстващи разходи. Намаляват се грешките в документацията до 75 %, които са реален разход и могат да струват доста пари.

4. Оптимизация на търговския процес

ERP – системите, които притежават вградени функции за управление на взаимоотношенията с клиентите, могат значително да подобрят както ефекта от маркетинговите инициативи на компанията, така и процеса на продажбите, а не на последно място – и последващото обслужване на клиентите, което е изключително важно с оглед запазване на отношенията с тях.

„Въпреки сериозните предимства, ние знаем, че много от българските компании не биха предприели подобна стъпка, поради липсата на свободни средства за стартиране на ERP проект и очакванията тази липса да се задълбочи в следващите месеци на финансова криза. Именно за тях са нашите предложения за стартиране на ERP – проект на разсрочено плащане, както и възможностите за внедряване на специфична конфигурация на нашето решение EnterpriseOne, съобразена изцяло с техните конкретни изисквания и нужди“ – обясни Иван Аржентински.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени продукти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

За автора