Нови възможности за европейско финансиране за внедряване на ERP и CRM решения

Стартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Дата:

Автор:

Процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е дълго чакана от предприятията, които желаят да внедрят системи за управление на бизнеса или да обновят вече въведените. Сега предприятията ще имат шанса да закупят ERP, CRM и BI системи с безвъзмездна финансова помощ в размер на 70% от максимум 200 000 евро на проект.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08.2016 г.


Бюджет по схемата:
 58 674 900 лева


Максимален срок за изпълнение на проектите
 –  18 месеца

Безвъзмездно финансиране

 • 70% от допустимите разходи по проекта
 • минимален размер на БФП – 50 хил. лева
 • максимален размер на БФП – 391 хил. лева

Допустими за финансиране дейности:

 • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
 • Разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 • Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Разработване, придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (вкл. SaaS)ERP, CRM, BI, MOM / MES и друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията

Кой може да кандидатства?

Микро, малки или средни предприятия с минимум 3 приключени финансови години, които са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години – съответно:

 • за микро предприятия >= 210 хил. лв.
 • за малки предприятия >= 750 хил. лв.
 • за средни предприятия >= 3 млн. лв.

Важно:Според правилата на програмата, разходите попадат под режим „минимална помощ“. Съгласно този режим, за период от 3 бюджетни години предприятието не може да получи повече от 200 000 EUR минимални помощи

Кандидатите трябва да развиват основната си дейност в следните групи сектори:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
 • Интензивни на знание услуги
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

Ако планирате внедряване на управленски софтуер във Вашата организация или искате да обновите вече въведена система, свържете се с екипа на ERP.BG, за да научите повече за EnterpriseOne ERP и за възможностите за финансиране на Вашето ERP решение по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Потърсете ни на тел. 02 951 59 39 или sales@erp.bg

За автора