Обхват на производствените дейности в ERP системите

Дата:

Автор:

„Методическо ръководство за работа с ERP системи“, д-р Футекова, Н., 2015

Раздел “Производство” – автор Теодора Мошолова

Системите за управлението на производството предшестват съвременните ERP
системи и са неделима тяхна част. Когато говорим за ERP системи, производството е сферата, в която може да се каже най-много. Защото самата концепция за ERP възниква в следствие от нарасналите нужди на производствените компании през 60-те и 70-те години на 20 век за по-добро планиране на доставките и процесите. Към този клас функции се отнася всичко, свързано с описание на структурата на продукта по етапи на производството; общото планиране на взаимосвързани поръчки за производство; оценка на достъпността и натоварването на различните видове ресурси за производство; отчитане на количествените и качествени резултати от производството.

Използването на интегрирана ERP система в производството съчетава в единна система информацията за нуждите от материали и суровини, поръчките, прогреса на производствения процес, плащанията, себестойността. По този начин индустриалните фирми успяват да намалят складовите наличности, брака и да оптимизират процесите като цяло.

С помощта на ERP система е възможно да се извършва интегрирано планиране на потоците от данни за производството и транспорта на материалите. Освен това се поддържа интеграцията на всички производствени единици в едно предприятие по цялата логистична верига: вертикално, чрез интегриран поток от информация, вариращ от приложения за основната бизнес дейност до контрол на процесите на ниво цех. Хоризонтално интеграцията се поддържа чрез координация на планирането между производствените единици.

Основни компоненти на производствения модул в ERP системата са:

  • Технологии – как точно да произведем дадено изделие – материали и операционни стъпки и др.
  • Материално планиране – MRP  (Material Requirements Planning ) – планиране на нуждите от материали
  • Планиране на капацитета – CRP (Capacity Requirements Planning)  – планиране на капацитета на производствените мощности
  • Управление на производствен процес – SFC (Shop Floor Control) – управлението на самия производствен процес.

Настоящата разработка засяга следните основни моменти при пресъздаването на производствения процес в ERP системите:

  • Разбиране на обхвата на производствените дейности и практики, които ERP системата поддържа
  • Запознаване с основни компоненти от производствения модул в ERP системата
  • Прилагане на установени методи за материално планиране с цел обезпечаване на производството през ERP система
  • Анализиране на капацитетното натоварване на ресурсите с помощта на Гантов график

За автора